Правилници

 1. Стратегия и план за развитие на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" за периода 2021-2025 г
 2. Правилник за дейността на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" през учебната 2022-2023 година
 3. Правилник за вътрешния ред в несамостоятелно общежитие за учебната 2022 - 2023 г.
 4. Годишен план на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за учебната 2022 - 2023 г.
 5. Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022 - 2023 г.
 6. Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2022-2023 г.
 7. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
 8. Училищна програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства  2022 – 2023 година
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
 10. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 - 2023 г.
 11. Единни училищни правила за поведение и ценности, свързани с превенцията на насилието и създаване на сигурна образователна среда в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, гр. Свищов
 12. Етичен кодекс
 13. Етичен кодекс на работещите с деца
 14. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
 15. Мерки за повишаване качеството на образованието