Описание на професия "Ресторантьор"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: : 811060  РЕСТОРАНТЬОР  – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ“

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - трета степен на професионална квалификация.
Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с организиране на дейностите в заведенията за хранене и развлечения.


ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Ресторантьорът организира дейностите в заведенията за хранене и развлечения. Той контролира работата и външния вид на обслужващия персонал, поведението по време на работа, отговаря за поддържането на търговската зала и фоайе/преддверие на заведението за хранене и развлечения, посреща, настанява и изпраща гостите, приема поръчки за предварително запазване на места в залата. Той носи отговорност за спазването на санитарно-хигиенните изисквания за безопасност на храните и създава условия за ЗБУТ.

Отговорности и задължения – Задължение на ресторантьора е да осигурява високо качество на услугите, които заведението предлага.

Професионални задължения на ресторантьора:

Работа с клиенти – приема поръчки за предварително запазване на местата в залата; посреща, настанява и изпраща гостите.

Работи с подчинени- организира и контролира работата на персонала както в кухнята, така и в търговската зала; контролира външния вид и поведението по време на работа на обслужващия персонал в търговската зала; контролира нивото на обслужване; отговаря за поддържане на търговската зала и фоайе на заведението за хранене и развлечение.

Подготовка на продукти и меню – участва в планирането на асортимента от ястия и напитки; организира доставката и съхранението на хранителните продукти; организира въвеждането на нови рецепти; контролира спазването на технологичния процес за производство на кулинарни изделия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта.

Възможно работно време – Работното време на ресторантьорите е в съответствие с фирмената политика на заведението за хранене и развлечения - до късно вечер, в почивните дни, налице е сезонност в работата.

Възможни контакти – сервитьор-барманите, отговорниците за търговската зала, готвачите, помощник-готвачите, хигиенистите и технолозите, като се отчита пред мениджъра и собственика на заведението за хранене и развлечение.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа –  в заведения за хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.).

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Предизвикателства в професията - Ресторантьорът трябва да е в състояние да взема адекватни и отговорни решения. Той отговаря за правилното функциониране на оборудването във всички помещения на заведението за хранене и развлечения и прави оценка на всеки от членовете на персонала, предложения за премии, санкции или повишаване на квалификацията на отделни работници

Ресурси, с които трябва да се работи  - В своята професионална дейност ресторантьорът използва различни видове хранителни продукти, технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения, работно облекло, лични и колективни предпазни средства, складово оборудване.


ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Организации/институции, в които може да се реализирате –  Ресторантьорът може да се реализира във всички заведения за хранене и развлечение (ресторанти, кафенета, сладкарници и др.).

Длъжности, които могат да се заемат:
• Управител, стол
• Съдържател, ресторант
• Управител, заведение за обществено хранене
• Управител, ресторант
• Управител, ресторант на самообслужване
• Салонен управител
• Гостилничар
• Управител, сладкарница/кафене
• Управител, снек‐бар

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор" ,могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация. След завършено средно образование придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.


НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества –   ресторантьорът трябва да проявява инициативност, търпение, отзивчивост и съпричастност към проблемите и желанията на клиентите, да бъде толерантен към вкусовите им навици, културата и обичаите.

Необходими знания и умения – Необходими за професията „Ресторантьор“ са умение за ефективна комуникация с клиенти и организираност в изпълнението на задълженията; отзивчивост и съпричастност към клиентите; владеене на чужд език и терминология; умения за работа в екип; компютърни и предприемачески умения.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Гостоприемство в туристическата индустрия, Кулинарни техники и технологии, Чужд език по професията, Отчетност и работа с документи,  Микробиология и хигиена на храненето, Българска национална кухня, Безопасност и долекарска помощ в ресторанта Организация на обслужването в ресторанта, Организация и отчетност  на дейностите н ресторанта  и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon