Описание на професия "Електротехник"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
КОД: 522010 - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

• 5220109 "Електрически инсталации" – трета степен на професионална квалификация Изработва електрически табла и електрически инсталации в жилищни и обществени сгради.

Основни дейности – Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми. Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература.

Отговорности и задължения – Електротехникът поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той контролира качеството на дейностите по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасна работа на инсталациите и съоръженията. Отговаря за спазването на стандарти, инструкции, вътрешни и външни критерии за извършваните дейности от екипа, с който работи. Осъществява контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор и осемчасов работен ден или като самонаето лице. Предприятията/фирмите с непрекъснат производствен процес изискват 24-часово оперативно обслужване на съоръженията, което налага работа на смени и даване на дежурства.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. За подробна информация: Българска асоциация на електротехниката и електрониката.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от контрол и безопасност при експлоатация на електрическото оборудване, ползването на специализирани програмни продукти.

Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електромонтажни инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

Сфера на дейност – Електротехника и енергетика, транспортна техника.

Организации, в които може да се реализирате – в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на поддържане и ремонт на електротехническо оборудване.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Техник, технолог кабелно производство
• Техник, асансьорна техника
• Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
• Техник, електрификация на селското стопанство
• Техник, електрически машини и апарати
• Техник, електрически системи
• Техник, електрически централи и мрежи
• Техник, електродомакинска техника
• Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
• Техник, електрообзавеждане на кораби
• Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
• Техник, електротехника на автомобилния транспорт
• Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
• Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
• Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
• Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
• Инспектор, електробезопасност

Възможности за кариерно развитие – Електротехникът може да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен
„бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.

Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електротехникът следва да притежава свидетелство за правоспособност, съгласно действащата нормативна уредба. За успешното справяне в професията са необходими и умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и оценка.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектроника, Електротехническо чертане, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – ел. измервания, Електрически машини и апарати и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon