Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: 541010 ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за приемане, окачествяване, съхраняване и дозиране на материали и полуфабрикати; произвеждане на хляб и сладкарски изделия; организиране и контролиране на дейността.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА
Основни дейности – Техник-технологът организира и осъществява подбор и подготовка на изходните суровини за производствата на храни, напитки и други продукти. Участва във всеки етап от технологичния процес. Изпълнява задачи както индивидуално, така и като член на работен екип. Техник-технологът организира работата на екипа от оператори и работници, разпределя техните задължения и отговорности, следи за изпълнение на технологичните изисквания при производството на всеки продукт. Участва в контрола за качеството на произвежданата продукция, като следи показателите на контролните уреди, реагира професионално при регистрирани отклонения и отстранява причините за тяхното възникване.

Отговорности и задължения – Техник-технологът поема отговорности за контрол върху суровините и материалите, които се включват в технологичния процес за производство на храни. Контролира начина на транспорт, условията на съхранение и последователността на включването им в производствените процеси. В задълженията на технолога се включва контрол върху качеството на крайните продукти и върху начините за транспорт и съхранението им в складовите бази. Следи и контролира правилната експлоатация на машините и съоръженията. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Работи се с различни суровини и изходни продукти в зависимост от спецификата на производството.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с нормирана продължителност на работния ден или като самонаето лице.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – подготовка, осъществяване и контрол на производствени процеси в хранително-вкусовата промишленост.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателства: усвояване на бързо променящите се техника и технологии; нарастващи изисквания на потребителите към хранителните качества и към външния вида на крайните продукти; умения за работа с персонален компютър: ползването на специализирани програмни продукти – видове анализ на суровини и храни; контрол на параметрите на технологичните процеси. Трудности: висока отговорност, работна среда с повишен шум, работа с химикали.
Ресурси, с които трябва да се работи – с различни изходни суровини – брашно, мляко, захар и подсладители, месо, риба и рибни продукти, зърно и фуражи, растителни масла, маслопродукти и етерични масла, химикали и др.; машини, ръчни инструменти, химикали.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – хранителни технологии, производство на тютюн и тютюневи изделия, растителни и етерични масла, алкохолни и безалкохолни напитки, месни продукти, консерви и др.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове, лаборатории , в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
• Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, ДОБИВ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
• Технолог, производство тютюневите изделия
• Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви
• Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
• Техник, технолог на захар и захарни изделия
• Техник, технолог на месо и месни продукти
• Техник, технолог на мляко и млечни изделия
• Техник, технолог на растителни масла и сапуни и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалност от професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, могат да продължат обучението си по друга специалност на същата професия или по друга професия от професионално направление „Хранителни технологии“.


НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, точност и прецизност в работата, търпение, умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и оценка, лоялност към фирмата, умения да организира работата на екип.

Необходими знания и умения – за свойствата на суровините и материалите в хранително-вкусовите производства; знания за устройство и действие на машините и съоръженията в отрасъла; умения за управление и контрол на технологични процеси.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от професионално направление „Хранителни технологии“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Микробиология, Технология на специалността, Технологичен контрол, Хигиена на храните и хранително законодателство, Електротехника и електроника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon