Училищен психолог

Галя Стефанова Недялкова

 

Длъжност - Психолог, училищен

Образование:

- Висше-бакалавър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Философ – учител

Специалност: Философия

- Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по география и икономика

Специалност: География и икономика

Професионална квалификация:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) - гр. Варна - IV ПКС - Философия

Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка

Елза Божанова Николаева

Председател на методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен

Квалификация: Учител по български език и литература и история

Специалност: Български език и литература, История

Професионална квалификация:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) - гр. Варна - II ПКС - Български и литература

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ:

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Веселина Стефанова Владимирова
Длъжност
- Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Първа специалност:

Квалификация: Филолог учител

Специалност: Български език и литература

Втора специалност:

Квалификация: Психолог в учебно заведение и преподавател по психология

Специалност: Психология

Професионална квалификация:
Софийски университет - ДИУУ - гр. София - I ПКС - Български и литература

 

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Еленка Асенова Николаева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител

Специалност: Български език и литература, Руски език

Професионална квалификация:

Придобиване на нова професионална квалификация: Английски език и  литература - СУ "Св. Климент Охридски"

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Български и руски език

 

Цветелина Иванова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист - счетоводител

Специалност: Счетоводство и контрол

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология

Професионална квалификация:

СА "Д. А. Ценов" - Свищов - Педагогическа правоспособност - Учител по икономика

Софийски университет - ДИУУ - II ПКС - Английски език

 

Даниела Иванова Минзилева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси и кредит

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Учител по английски език

Специалност: Английска филология

 Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - V ПКС - Английски език

 

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

инж. Ценка Йорданова Петкова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Информатик

Специалност: Информатика

Професионална квалификация:

Технически университет - Габрово - Педагогическа правоспособност - Учител по електроснабдяване и електрообзавеждане

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Технически университет - Варна - III ПКС

 

инж. Пламен Йорданов Енчев

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - информатика и информационни технологии

 

Антония Невенчева Цветкова

Длъжност - Учител по математика

Образование: Магистър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Специалност: Математика, информатика и информационни технологии

 

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

 

Константин Георгиев Байрактаров

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Философ

Специалност: Философия

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист-информатик

Специалност: Икономическа информатика

Професионална квалификация:

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по предметите от философския цикъл

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии

Технически университет - Варна - II ПКС

 

Митко Николаев Бялков

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Квалификация: Преподавател по история и география

Специалност: История и география

Професионална квалификация: V ПКС

 

Йонка Тервелова Петрова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Икономическа педагогика

Професионална квалификация: Преподавател по икономика и география

 

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

инж. Соня Андреева Дечева

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Химикотехнологичен и металургичен университет- София

Квалификация: Инженер-химик

Специалност: Химични технологии

Професионална квалификация: Учител по химия и химични технологии

 

инж. Татяна Любомирова Василева

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Тракийски университет – Стара Загора

Квалификация: Зооинженер

Специалност: Технолог на мляко и млечни продукти

Професионална квалификация: Тракийски университет – Стара Загора, учител по биология

 

Румяна Михайлова Августинова

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Шуменски университет "Константин Преславски"

Квалификация: Физик

Специалност: Математика, физика и астрономия

Професионална квалификация: Учител по физика, V ПКС

 

6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

инж. Емил Ангелов Иванов

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование:

Висше-магистър - Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) - Пловдив

Квалификация: Инженер-хранително вкусова промишленост

Образование:

Висше-магистър - Национална спортна академия - София

Квалификация: Учител

Специалност: Физическо възпитание

Професионална квалификация:

Висш хранителен институт - Габрово - педагогическа правоспособност

 

Стефан Христов Трайков

Длъжност - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново

Методическо обединение на учителите по професионална подготовка

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ / СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

 

инж. Анатолий Митков Парашкевов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител по практика

Специалност: Електротехника

Образование: Висше-бакалавър- Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Електроенергетика и електрообзавеждане

 

инж. Красимир Минчев Кирилов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Транспортна техника и технологии (бакалавър), Хибридни и електрически превозни средства (магистър)

Квалификация: Учител по професионална подготовка

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

инж. Минко Христов Николов

Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование: Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност

Технически университет - Варна - III ПКС

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

 

Николай Любенов Николаев 

Длъжност - Старши учител, теоретично обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС

 

Калушко Любенов Николаев

Длъжност - Възпитател

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината

 

4. ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

 

Ивелина Великова Енчева

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - ИЕ - Силистра

Квалификация: Специалист по ЕТМ

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на продуктите за обществено хранене

Образование: Висше-магистър, Университет по хранителни технологии

Специалност: Туризъм

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС

 

инж. Анета Владимирова Тодорова

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование:

- Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на храната и обществено хранене

Образование:

- Висше-професионален бакалавър - Тракийски университет, факултет Техника и технологии - Ямбол

Квалификация: инженер технолог

Специалност: Технология на храните

Професионална квалификация:

Шуменски университет - ДИКПО - IV ПКС

 

инж. Светослава Георгиева Йорданова

Длъжност - Учител практическо обучение

Образование: ХТМУ - София

Специалност: Биотехнологии

 

Анета Иванова Атанасова

Длъжност - Учител практическо обучение, направление: "Хотелиерство и ресторантьорство"

Образование: СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Специалност: Мениджмънт на търговската дейност

 

5. АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

Тони Христов Вързалов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-бакалавър - Институт за подготовка на учители по практика (ИУП) - Сливен

Квалификация: Учител - специалист по транспорт

Специалност: Автотранспортна техника

 

инж. Антон Маринов Василев

Длъжност - Учител теоретично обучение по Автотранспортна техника

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Техник по транспортна техника

 

Стефан Цеков Христов

Длъжност - Учител професионално обучение по Автотранспортна техника

Образование: Институт за учители по практика - Сливен

Специалност: Преподавател-инструктор

 

6. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

инж. Пламен Йорданов Енчев

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС

 

инж. Детелина Димитрова Иванова

Длъжност - Учител теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електронна техника и микроелектроника; Математика

 

инж. Милен Игнатов Игнатов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електроника

Квалификация: Учител по електроника

Методическо обединение на възпитателите

Калушко Любенов Николаев

Председател на методическо обединение на възпитателите

Длъжност - Старши възпитател

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ- IV ПКС

 

Елмира Божинова Георгиева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Статистика и иконометрия

Професионална квалификация:

Учител по икономически дисциплини, педагогическа правоспособност - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

 

Нина Иванова Петрова

Длъжност - Старши възпитател

Образование: Висше-магистър - ВПИ - Благоевград

Специалност: Начална училищна педагогика

 

Миглена Момчилова Рашева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси

Професионална квалификация: Икономическа педагогика

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon