Описание на професия "Моделиер-технолог на облекло"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ –ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни техники при дизайн на облекло и при конструиране и моделиране на облекло от текстил.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Моделиер-технологът на облекло конструира и моделира облекла от текстил и кожи. Прави подбор на необходимите материали съобразно предназначението на изделията. Следи и прилага модните тенденции. Използва основни видове кроячна техника, машини и съоръжения за изработка на моделите. Подбира основни съоръжения за влаготоплинна обработка и машини за конфекционното производство на облекла. Организира дейностите по изработване на единични изделия по поръчка. Чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло.

Отговорности и задължения – Моделиер-технологът поема отговорности за разчитане и анализиране на скици на модели, определяне броя на детайлите на изделието и конструктивните им особености. Моделиерът ползва компютърни системи за разработване на модели на изделията и най-икономично разполагане на кройките. В неговите задължения се включва разработването на разходни норми за материалите и контролът за тяхното спазване. Контролира качеството на изработване на изделията. Спазва изискванията за опазване на околната среда.

При изпълнение на трудовата си дейност моделиерът трябва да проявява креативност, съобразителност, комуникативност, сръчност и прецизност.


Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.


Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – в различни фирми, цехове и ателиета за производство на облекла, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства на професията – Перспективите се свързват с усвояване на бързо променящите се техника и технологии и нарастващите изисквания на потребителите към външния вид и качеството на дрехите. Усвоените по време на работа компетентности, могат да се валидират за получаване на документ за по-висока квалификация. Предизвикателствата се свързват с усвояване на по-сложни технологични операции за подобряване на качествата на облеклата и с овладяване на умения за работа с компютърни системи за проектиране на облекло.

Ресурси, с които трябва да се работи – компютърни системи за конструиране и моделиране на облекло машини, платове, конци, модели, кройки, , шивашки манекени и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в областта на модната индустрия и в сферата на услугите.

Организации/институции, в които може да се реализирате – в малки и средни предприятия, модни къщи, цехове, ателиета за шивашки услуги в условията на частен и семеен бизнес.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Технолог-облекло
• Технолог, моделиране и конструиране на облекло
• Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло
• Машинен оператор, шиене на облекла
• Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
• Машинен оператор, шиене на шапки
• Шивач, мъжко/дамско облекло

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Моделиер- технолог на облекло“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – художествен усет и творческо мислене, въображение, хрумвания, импровизации, генериране на идеи, нестандартни решения, зрително усещане и др.

Необходими знания и умения – За конструиране, моделиране и изработване на облекла от текстил и кожи; познаване на изходните материали с техните свойства и качества; работа с машини и съоръжения и поддържането им в изправност; ползване на спомагателни материали за постигане на качество и красив вид на облеклата.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Конструиране и моделиране на облеклото, Технология на облеклото, Процеси и машини в шевната промишленост, Материалознание, Компютърно проектиране на облекло, Декоративно- приложни изкуства, и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

 

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon