Featured

Обява за подбор на ползватели /учители/ - Еrasmus+ (2023-24)

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ - УЧИТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на дейностите по проект„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”СПГ „Алеко Константинов” – Свищов обявява процедура, критерии и условия за подбор и прием на заявления за лица, желаещи да участват в мобилността. Проектът предвижда мобилност в Испания – Тенерифе (Канарски острови). Мобилността е с продължителност една седмица и ще се проведе през 2024г. Мобилността на групата учители има за цел обмяна на опит в областта на професионалното образование и повишаване на педагогическата компетентност на учителите.Петдневната работна програма включва семинарни занятия и професионални визити.Желаещите да се включат в мобилността следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), назначена със заповед на Директора на СПГ„Алеко Константинов” – Свищов.

Задължителни условия за участниците в подбора
- да са учители, преподаващи предмет/и/по професионална подготовка (Електротехника и енергетика, Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Производствени технологии, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, Чужд език по професията) в СПГ или да заемат длъжността директор или заместник директор;
- да нямат наложени дисциплинарни наказания;
- да са запознати със съдържанието и целите на проекта и да имат нагласата да съдействат активно за неговото реализиране;
- да притежават умения за работа в екип и организационни умения;
- да са съгласни личните им данни да бъдат използвани за целите на проекта, както да бъдат снимани във видео- или фото- формат във връзка с участие в дейностите по проекта;
- да са съгласни заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен вид, с цел публичност на проекта;
- да предоставятмотивационно писмо.

Критерии за подбор (при изпълнени условия за участие)
- образователна квалификационна степен (ОКС) – до 3т.
- придобита професионалноквалификационна степен (ПКС) – до 5 т.
- участие в квалификационни курсове, семинари, обучения – до 5 т.
- разработване на проекти през учебната 2022-2023 г.– до 5 т.
- реализиране на проекти през учебната 2022-2023г.– до 5 т.
- брой учебни часове по професионална подготовка за 2022-2023г. – до 3 т.
- подготовка и участие на ученик / ученици в училищен кръг на национални състезания за последните три години (по 1 точка за всяко участие)
- подготовка и участие на ученик / ученици в областен или регионален кръг на национални състезания за последните три години (по 2 точки за всяко участие)
- подготовка и участие на ученик / ученици в областен или национален кръг на национални състезания за последните три години (по 3 точки за всяко участие)
- ниво на владеене на английски език – до 3 т.
- точки, получени при диференцирано заплащане – до 5 т.
- участие като ползвател в предходни мобилности по програма Еразъм+ - до 5 т.

Процедура за подбор на ползватели

В мобилността могат да участват шест ползватели: един заместник-директор, учител чуждоезиково обучение, преподаващ чужд език по професията и четирима учители по професионална подготовка, преподаващи в следните професионални направления:
• Електротехника и енергетика
• Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
• Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
• Производствени технологии
• Хотелиерство. ресторантьорство и кетъринг.

За участие в мобилността се класират един заместник-директор и един учител по чужд език по професията, а за останалите четири места класирането се извършва при следните условия:
- От всяко професионално направление се класира само един кандидат;
- Класираните кандидати от всяко едно професионално направление се подреждат по низходящ ред и първите четирима се определят за участие в мобилността;
- Всички останали кандидати, независимо от професионалното направление, които не са определени за участие в мобилността, се подреждат в низходящ ред и се избират за резерви, които ще вземат участие в предварителните подготовка, предвидена по проекта;
- Ако за местата за заместник-директор и учител по чужд език по професията има повече от един кандидат, те се включват в резервите, които ще проведат предварителна подготовка.
- Ако класиран ползвател за мястото за заместник-директор не може да вземе участие в мобилността, той се замества от резерва за заместник директор, а при липса на друг кандидат за заместник директор, се класира кандидат от резервите, получил най-голям брой точки.
- Ако класиран ползвател за мястото за учител по чужд език по професията не може да вземе участие в мобилността, той се замества от резерва за учител по чужд език по професията, а при липса на друг кандидат за учител по чужд език по професията, се класира кандидат от резервите, получил най-голям брой точки.
- Ако класиран участник по професионална подготовка, определен да участва в мобилността, не може да проведе мобилност, неговото място се заема от кандидат от същото професионално направление, а при липса на такъв се класира кандидат от резервите, получил най-голям брой точки.
- Класират се6 участници за мобилността.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участиев проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров или да го изтеглите ТУК.

Заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.
Краен срок за подаване на заявления – 21септември 2023 г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени до25 септември 2023 г.

КПУМ

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon